ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 พฤษภาคม 2562 / 16:47:41  
พัฒนาชุมชน อ.แม่สะเรียง ดำเนินงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
พัฒนาชุมชน อ.แม่สะเรียง ดำเนินงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สะเรียง จัดประชุมโครงการสนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมชี้แจงคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562

ที่ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการสนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สะเรียง ซึ่งในที่ประชุมได้มีการชี้แจง การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562 โดยอำเภอแม่สะเรียง มีกลุ่มผู้ผลิตประกอบการจำนวน 110 กลุ่ม 176 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยอาหารจำนวน 53 ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มจำนวน 8 ผลิตภัณฑ์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย 53 ผลิตภัณฑ์ ของใช้จำนวน 52 ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารจำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดสรร ประกอบด้วย ส่วน ก. ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน ส่วน ข. ด้านการตลาด และความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ และส่วน ค. ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์
นอกจากนี้กรมการพัฒนาชุมชน ยังมีแนวทางให้จังหวัดดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับอำเภอในการจัดประชุม รายการจัด ประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจำนวน 4 ประเภท ได้แก่ ระดับ A ชุมชนท่องเที่ยวดาวเด่น ระดับ B ชุมชนท่องเที่ยวดาวรุ่ง ระดับ C ชุมชนโดดเด่นเฉพาะด้าน และระดับ D ชุมชนสินค้า OTOP Delivery Product
ทั้งนี้ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านท่าข้าม ,บ้านพะมอลอ ต.บ้านกาศ , บ้านทุ่งพร้าว ต.แม่สะเรียง , บ้านแม่เหาะ ต.แม่เหาะ และบ้านป่าแป๋ ต.ป่าแป๋ ผู้ที่สนใจสามารถเดินทางท่องเที่ยว พักผ่อน เยี่ยมชมวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ของหมู่บ้านดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สะเรียง 053-681 293

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เอนก จินดาหลวง
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 233

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738