ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 พฤษภาคม 2562 / 16:18:33  
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ร.ร.เพียงหลวง 11 หาแนวทางขับเคลื่อนโครงการฯ
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ร.ร.เพียงหลวง 11 หาแนวทางขับเคลื่อนโครงการฯ
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินการปะจำปี 2562

วันนี้ (14 พ.ค. 62) ที่ห้องประชุมศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 1/2562 มีคณะกรรมฯ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม
โดยนางสาวสุพิทยา เตมียกะลิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง 11 ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานปี 2561-2562 ซึ่งมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนให้การสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ เช่นสร้างบ้านพักครู , ห้องน้ำชาย-หญิง , ก่อสร้างหอพักหญิง – หอพักชาย , ระบบพลังงานและระบบน้ำ, สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เมล็ดพันธุ์พืช , ปุ๋ยอินทรีย์ , พันธุ์กบ พันธ์ปลา, เจาะบ่อบาดาล รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมได้นำเสนอแนวทางการพัฒนา การดำเนินการของโรงเรียนในอนาคต
สำหรับโรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นโรงเรียนเพียงหลวง ตามโครงการตามพระดำริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงห่วงใยในปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กในพื้นที่ชนบทที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก การติดต่อประสานงานในพื้นที่ระหว่างอำเภอและจังหวัดเป็นไปด้วยความยากลำบาก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้น้อมนำพระดำริ ดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา โดยบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ และภาคีเครือข่าย ภาคเอกชนและประชาชน ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคม เข้ามาให้การสนับสนุนการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กมีโอกาสได้เรียนหนังสือจบการศึกษาภาคบังคับ หรือมีโอกาสได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันเป็นแกนหลักในการดูแลเด็ก และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่เป้าหมายตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน 18 จังหวัด ซึ่งภาคเหนือมี 4 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน และเชียงราย (ภาคกลาง มีจังหวัดกาญจนบุรี สระแก้ว ตราด , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ อำนาจเจริญ นครพนม อุบลราชธานี หนองคาย ศรีสะเกษ เลย และภาคใต้ มีจังหวัดสตูล ชุมพร ระนอง)
ปัจจุบัน มีครูและบุคลากรทางการศึกษารวม 21 คน มีนักเรียนในพื้นที่ 153 คน เป็นนักเรียนพักนอนในโรงเรียน 118 คน

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เอนก จินดาหลวง
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 221

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738