ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2562 / 17:51:25  
จังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมคณะกรรมการฯ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อติดตามสถานการณ์และการทำงานอย่างใกล้ชิด
จังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมคณะกรรมการฯ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อติดตามสถานการณ์และการทำงานอย่างใกล้ชิด
จังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมพญาพิศาลฮ่องสอนบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามสถานการณ์และการทำงานอย่างใกล้ชิด

บ่ายวันที่ 14 มีนาคม 2562 จังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมพญาพิศาลฮ่องสอนบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามมติที่ประชุมได้กำหนดให้มีการติดตามสถานการณ์ ในห้วงประกาศห้ามเผา 61 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นช่วงวิกฤตของสถานการณ์ โดยให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการฯ เดือนละ 2 ครั้ง เพื่อติดตามสถานการณ์ ผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการทำงานจากทุกหน่วยอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเพื่อทบทวนมาตรการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงดังกล่าว ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อีกทั้งเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ต่างจังหวัดได้กำหนดไว้
สรุปสถานการณ์และผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562 พบจุดความร้อนสะสมในพื้นที่ จำนวน 279 จุด แยกเป็น อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 46 จุด/ อ.ปาย 102 จุด/ อ.ปางมะผ้า 54 จุด/ อ.ขุนยวม 18 จุด/ อ.แม่ลาน้อย 3 จุด/ อ.แม่สะเรียง 46 จุด และ อ.สบเมย 10 จุด สำหรับสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ พบค่า PM 10 อยู่เกณฑ์มาตรฐาน (เกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) และ ค่า PM 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน 19 วัน และมีการยกเลิกเที่ยวบิน 10 เที่ยวบิน
อย่างไรก็ตาม หลายภาคส่วนเร่งระดมกำลังฉีดพ่นละอองน้ำ ตามแผนปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำตามเส้นทางคมนาคมสายหลักในพื้นที่ เพื่อบรรเทาและลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง โดยการปฏิบัติการตามแผนจะดำเนินการจนสิ้นสุดห้วงวิกฤตของสถานการณ์ รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความร่วมมือของประชาชนในการหยุดเผาขยะ เผาป่า หรือในพื้นที่ทำการเกษตร

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี ข่าว/ จตุรพล พัฒนาชาติเจริญกุล ภาพ
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 199

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738