ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2562 / 17:06:41  
คณะกรรมการ ระดับจังหวัด ตรวจประเมินหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวย เมืองสุข อ.แม่สะเรียง
คณะกรรมการ ระดับจังหวัด ตรวจประเมินหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวย เมืองสุข อ.แม่สะเรียง
คณะกรรมการ ระดับจังหวัด ตรวจประเมินหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวย เมืองสุข ประจำปี 2562 ที่บ้านทุ่งแล้ง อ.แม่สะเรียง เพื่อคัดเลือก ให้เป็นหมู่บ้านดีเด่นในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับภาคต่อไป

วันนี้ (14 มี.ค.62) ที่บ้านทุ่งแล้ง ต.แม่คง อ.เเม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการ ระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจประเมินหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวย เมืองสุข ประจำปี 2562 ซึ่งอำเภอแม่สะเรียง ได้คัดเลือกหมู่บ้านบ้านทุ่งแล้ง เป็นตัวแทนเข้าคัดเลือก โดยมีนายชัชฤทธิ์ พิมพ์ศิริพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งแล้ง พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้เกี่ยวข้อง นำเสนอผลงานที่โดดเด่น พร้อมทั้งตอบข้อซักถามคณะกรรมการประเมิน และลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานที่เห็นเป็นรูปธรรมในหมู่บ้าน
โครงการดังกล่าวเป็นการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น เพื่อที่จะให้เป็นหมู่บ้านดีเด่นในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับภาคต่อไป นอกจากนี้การคัดเลือกดังกล่าว ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ในการพัฒนาหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้าน และประชากรในหมู่บ้าน ที่ได้ดำเนินการโครงการ กิจกรรมสำคัญต่างๆ จนสำเร็จเกิดผลที่เป็นรูปธรรม เป็นที่ประจักต่อสายตาประชาชน
สำหรับ บ้านทุ่งเเล้ง มีพื้นที่ประมาณ 4,000 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขากว่าร้อยละ 70 ที่ราบลุ่มร้อยละ 30 มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีพื้นที่ทางการเกษตรกว่า 1,200 ไร่ เป็นพื้นที่ในการทำนา ปลูกพืชผักชนิดต่าง ๆ โดยมีพื้นที่ติดกับคลองชลประทาน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 287 ครัวเรือน มีประชากร ทั้งสิ้น 712 คน ชาย 356 คน หญิง 356 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ร้อยละ 30 รับจ้างทั่วไปร้อยละ 35.81 รับราชการร้อยละ 10.39

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เอนก จินดาหลวง
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 203

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738