ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2562 / 13:17:15  
เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลผาบ่อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ
เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลผาบ่อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนตําบลผาบ่อง เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลผาบ่อง ณ อาคารเฉลิมราษฎร์ วัดผ่าบ่องเหนือ ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในทุก ๆ ด้าน

วันที่ 14 มีนาคม 2562 นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลผาบ่อง ณ อาคารเฉลิมราษฎร์ วัดผ่าบ่องเหนือ ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ เสริมสร้างศักยภาพ คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ และส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดํารงสืบทอดต่อไป
นายอภิสิทธิ์ จันทร์โอพาส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง และผู้อํานวยการโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลผาบ่อง กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตําบลผาบ่องได้ศึกษาโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวมากขึ้นและมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลผาบ่องขึ้น โดยมีสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุในภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 มีจํานวนทั้งสิ้น 67 คน เป็นผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป และมีภูมิลําเนาอยู่ในตําบลผาบ่อง
ด้าน นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงชุมชนและท้องถิ่น จะต้องร่วมมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมบุคลากรและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ให้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ และด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุของแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) โดยสังคมต้องตระหนักถึงความจําเป็นในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ และผู้สูงอายุต้องมีความรู้ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตอย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ โรงเรียนผู้สูงอายุตําบลผาบ่อง มีระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม ในภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2562 จํานวน 7 เดือน ๆ ละ 2 ครั้ง ประกอบด้วยรายวิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา วิชาสังคม วิชาชีวิตและสุขภาพ วิชาเศรษฐกิจพอเพียงและวิชาเศรษฐกิจ โดยได้รับการสนับสนุนในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ และร่วมเป็นวิทยากรอาสาสมัคร ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลผาบ่อง สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กํานันและผู้ใหญ่บ้านในตําบลผาบ่อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลผาบ่อง กศน.อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน สมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสํานักงานพัฒนาชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี ข่าว/ จตุรพล พัฒนาชาติเจริญกุล ภาพ
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 283

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738