ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มกราคม 2562 / 11:36:32  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยกระดับคุณภาพชีวิตแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ภายหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยกระดับคุณภาพชีวิตแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ภายหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนและผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อภายหลังที่เรียนจบการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวซึ่งมีจํานวนมากในแต่ละปี ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วันนี้ (10 มกราคม 2562) จังหวัดแม่ฮ่องสอนและผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบูรณาการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน รวมทั้งประสานความร่วมมือในการพัฒนานักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการศึกษาต่อในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีทักษะด้านวิชาชีพในการเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อหารายได้ช่วยครอบครัว
บันทึกฉบับนี้เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน ในการบูรณาการความร่วมมือร่วมกันเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ครอบครัวยากจนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ดังนี้
จังหวัดแม่ฮ่องสอนและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องดําเนินการสํารวจนักเรียนครอบครัวยากจนจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2561
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถานศึกษาอาชีวะศึกษา และหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการฝึกอาชีพ จัดหลักสูตรการอบรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการจ้างงานหรือการมีงานทําอย่างยั่งยืนของนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อฯ หลังจบและผ่านการฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพ
ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาและอุปสรรค หรืข้อขัดข้องในการดําเนินงานและติดตามประเมินผลการดําเนินงาน หากประสบความสําเร็จจะได้มีการประสานและหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางในการขยายผลการดําเนินการไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในลําดับต่อไป
สำหรับการประสานความร่วมมือในการพัฒนานักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ มีลักษณะเป็นการดําเนินงานเพื่อให้หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ดําเนินการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ และเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวซึ่งมีจํานวนมากในแต่ละปี ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทั้งนี้ จากข้อมูลของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาภาคบังคับ พบว่าในแต่ละปีการศึกษามีนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้เรียนต่อ เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนและ มีความจําเป็นต้องเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อหารายได้ช่วยครอบครัวเป็นจํานวนมาก จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้เรียนต่อ ซึ่งจากการที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง ในการบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว โดยการเพิ่มทักษะด้านอาชีพหลังจบการศึกษาภาคบังคับก่อนที่นักเรียนกลุ่มนี้จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งจะช่วยให้เป็นการเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานฝีมือ” เป็นการสร้างความมั่นคงในด้านรายได้และอาชีพให้แก่นักเรียนกลุ่มดังกล่าว

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี ข่าว/จตุรภณ พัฒนาชาติเจริญกุล ภาพ
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 99

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738