ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กรกฎาคม 2561 / 13:45:38  
คณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวินประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
คณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวินประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
หลายภาคส่วนในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำในพื้นที่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เพื่อให้การจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วันนี้ (11 ก.ค. 61) นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำในพื้นที่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ที่ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่ เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสาละวิน ประจำปี 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ตลอดจนการสำรองน้ำเพื่อการเกษตรและภาคการผลิต อีกทั้งการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย และฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการศึกษาทบทวนการเพิ่มน้ำต้นทุนในเขื่อนภูมิพล โดยการผันน้ำจากแนวส่งน้ำยวมถึงเขื่อนภูมิพล และแนวผันน้ำแม่น้ำเมย และการสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอสนับสนุนโครงการบริหารจัดการน้ำผ่านทางเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ ที่ www.dwr.go.th และเข้าร่วมโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำในพื้นที่ ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้การจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำสาขาน้ำสาละวินส่วนที่ 1 ลุ่มน้ำสาขาน้ำยวมตอนล่าง ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่สะเรียง และลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่แงะ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่อย่างเพียงพอ และยั่งยืน

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 112

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738