ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2561 / 15:25:48  
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอนและเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการฯ

วันนี้ (13 มิถุนายน 2561) นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการศูนย์บริการและพัฒนาพื้นที่สูงปางตองตามพระราชดำริ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการฯ
โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้ง “ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ” ขึ้นเมื่อปี 2523 เพื่อทำหน้าที่ในการผลิตและส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เมืองหนาวให้แก่หมู่บ้านของโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ซึ่งอยู่โดยรอบและใกล้เคียงกัน โดยพระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินงานโครงการในลักษณะที่เรียบง่าย ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน ประหยัด และให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมคิดร่วมทำเป็นการบริหารแบบเบ็ดเสร็จมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรมากที่สุด อันจะนำไปสู่ความพออยู่พอกิน และความกินดีอยู่ดี ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
โครงการฯ มีพื้นที่ดำเนินการจำนวน 5,483 ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา มีการศึกษาค้นคว้าทดลองและสาธิตแสดงตัวแบบความสำเร็จไว้ในลักษณะ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” มีการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดและปล่อยสู่แหล่งน้ำ รวมทั้งเพาะพันธุ์และปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมการปลูกป่า การขยายผลสำเร็จด้านต่างๆ ไปสู่ชุมชนโดยการจัดหลักสูตรอบรมเกษตรกร ส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือน ให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับราษฎรอีกด้วย

ข่าวโดย : วารี บุญน้อย นักศึกษาฝึกงาน
บรรณาธิการ : อัมฤทธิ์ จานุวี
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 424

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738