ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2561 / 11:48:11  
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมและมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลและแผนการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเกษตรกรและผู้นำชุมชน ตามโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2561

วันนี้ (13 มิ.ย. 2561) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมและมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลและแผนการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเกษตรกรและผู้นำชุมชน ตามโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2561 ณ พิชชาพรเฮาส์ ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ด้านแผน/ผู้จัดทำแผนโครงการรักษ์น้ำฯ ของส่วนราชการเกษตรกรและผู้นำชุมชน
โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน มีแนวทางในการดำเนินงาน คือ การฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร เพื่อเป็นแหล่งซับน้ำธรรมชาติ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ โดยการสาธิตการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม มีศูนย์บริการและพัฒนาเป็นศูนย์กลางเครือข่ายการเรียนรู้ ส่งเสริมแหล่งอาหารชุมชน (food bank) และฟื้นฟูความหลากหลายทางธรรมชาติของพืชพรรณท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ในระดับท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน โดยใช้ 3 ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน คือ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชะและพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยมีเป้าหมายของการดำเนินงาน เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการตลาดอย่างเป็นระบบ ประชากรในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมชุมชน หน่วยงานภาครัฐสามารถบริหารจัดการโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบันอยู่ในช่วงดำเนินงานอยู่ในระยะที 3 (พ.ศ. 2560-2564) การดำเนินการมุ่งหวังให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การบุกรุกป่าลดลงและมีจำนวนพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการบริหาจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การจัดการแบบบูรณาการที่มีส่วนร่วมของชุมชน
โครงการ รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และทรงได้มีพระราชเสาวนีย์กับหน่วยงานที่เฝ้ารับเสด็จ โดยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้พสกนิกรที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม่ น้ำ และดิน ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และให้พสกนิกรเหล่านั้น สามารถดำรงชีพอยู่กับป่าได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่ดำเนินการโครงการ รวม 4 ลุ่มน้ำ ประกอบด้วย ลุ่มน้ำปาย ลุ่มน้ำของ ลุ่มน้ำแม่สะงา และลุ่มน้ำแม่สะมาด-ห้วยหมากลาง

ข่าวโดย : วารี บุญน้อย นักศึกษาฝึกงาน
บรรณาธิการ : อัมฤทธิ์ จานุวี
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 124

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738