ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มิถุนายน 2561 / 17:13:21  
หลายภาคส่วนของอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมบวชป่าชุมชนบ้านโพซอ
หลายภาคส่วนของอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมบวชป่าชุมชนบ้านโพซอ
ชาวบ้านโพซอ อำเภอแม่สะเรียง ร่วมกันบวชป่า ขอทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ หวังให้อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน

นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สะเรียง นำโดยนายชาญยุทธ มุขดาร์ ปลัดอาวุโส หัวหน้ากองงานบริหารงานปกครอง อำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาป่าสาละวิน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโพซอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนบ้านโพซอ จำนวน 150 คน ร่วมกิจกรรมบวชป่าและอนุรักษ์พันธุ์ปลาลุ่มน้ำแม่แงะ ที่ หน่วยพิทักษ์สัตว์ป่าบ้านโพซอ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และยังเป็นกระตุ้นให้ท้องถิ่นเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลรักษาป่าไม้ให้อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำในแหล่งน้ำท้องถิ่น และยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน
ทั้งนี้ ที่ ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป่าชุมชน พ.ศ. โดยกำหนดพื้นที่ป่าในชุมชน แบ่งเป็นป่าเพื่อการอนุรักษ์ และป่าเพื่อการใช้ประโยชน์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่า ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันบริหารการจัดการป่าชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 116

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738