ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มิถุนายน 2561 / 16:18:09  
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตาม ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตาม ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2561 เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (12 มิถุนายน 2561) เวลาประมาณ 16.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ให้บังเกิดประโยชน์กับราษฎรอย่างมั่นคงและยั่งยืน
โอกาสนี้ องคมนตรี พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อร่วมประชุมและรับฟังสรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้การต้อนรับพร้อมกับบรรยายสรุปภาพรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากนั้นผู้แทนกรมชลประทานบรรยายสรุปโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พื้นที่ภาคเหนือนับตั้งแต่ปี 2506 มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จนถึงกันยายน 2560 จำนวนทั้งสิ้น 1,800 โครงการ สำหรับพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวนทั้งสิ้น 181 โครงการ สามารถแยกประเภทได้ดังนี้ โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ จำนวน 110 โครงการ โครงการพัฒนาด้านการเกษตร จำนวน 3 โครงการ โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 โครงการ โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ จำนวน 24 โครงการ โครงการพัฒนาด้านคมนาคมและการสื่อสาร จำนวน 2 โครงการ โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและการศึกษา จำนวน 28 โครงการ รวมทั้งโครงการพัฒนาแบบบูรณาการและอื่นๆ จำนวน 9 โครงการ ซึ่งจากการดำเนินงานโครงการดังกล่าวได้สร้างความกินดีอยู่ดีให้กับราษฎรเสมอมา

ข่าวโดย : วารี บุญน้อย นักศึกษาฝึกงาน
บรรณาธิการ : อัมฤทธิ์ จานุวี
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 165

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738