ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤษภาคม 2561 / 19:22:14  
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขพื้นที่ชายแดน
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขพื้นที่ชายแดน
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการหน่วยบริการ บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน บ้านซอแบะ หมู่บ้านชายแดน

วันนี้ ๑๖ พฤษภาคม ๖๑ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้จัดโครงการหน่วยบริการ บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖ บ้านซอแบะ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหมู่บ้านชายแดนติดกับสหภาพเมียนมา ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๕ ทุนๆละ ๑,๐๐๐ บาท มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน ๑๐ รายๆละ ๒,๐๐๐ บาท มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ราษฎรในพื้นที่เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำ สำนักงานกาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบแว่นสายตาให้ผู้สูงอายุ บ้านซอแบะ หมู่ที่ ๘ ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า มีประชากร ๔๓๙ คน ชาย ๒๕๙ คน หญิง ๒๑๐ คน ๑๒๗ ครัวเรือน ประชากรเป็นชนเผ่าลาหู่ ( มูเซอแดง ) ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ปัญหาไม่มีไฟฟ้าใช้ ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อทำการเกษตรเพิ่มขึ้น ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด เนื่องจากพื้นที่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเข้ามาทำงานในพื้นที่ ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำและปัญหาสถานะสัญชาติ

ข่าวโดย : นายดำเนิน ท้วมจอก ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 102

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738