ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มีนาคม 2561 / 09:55:56  
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อย่างต่อเนื่อง
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อย่างต่อเนื่อง
ทีมขับเคลื่อนระดับตำบล ของอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ดำเนินการลงพื้นที่ครั้งที่ 1 ได้กว่าร้อยละ 60 ของจำนวนพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด

นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ของอำเภอแม่สะเรียง ได้ลงพื้นที่ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร ในประเด็นคนไทยไม่ทิ้งกัน และชุมชนอยู่ดีมีสุข ได้กว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่เป้าหมาย หรือจำนวน 45 หมู่บ้าน จาก 77 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 7 ตำบลของอำเภอแม่สะเรียง
ซึ่งอำเภอแม่สะเรียง ได้จัดการประชุมติดตามการดำเนินการทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สะดวกในการลงพื้นขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อาทิ การเดินทางมาร่วมประชาคมของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สูง ซึ่งห่างไกลและทุรกันดาร ตลอดจนการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในบ้างพื้นที่ ที่ไม่เข้าใจภาษาไทย ซึ่งต้องให้ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เป็นล่ามแปลภาษา โดยทางอำเภอแม่สะเรียงได้บูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในพื้นที่ ในแก้ไขปัญหาความไม่สะดวก ดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ทั้งนี้ ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล จะลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน จำนวน 4 ครั้ง ใน 4 ห้วงเวลา ด้วยกัน ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 การดำเนินการเวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร จะดำเนินการในประเด็นคนไทยไม่ทิ้งกัน และชุมชนอยู่ดีมีสุข ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2561 ครั้งที่ 2 การสร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน จะดำเนินการในประเด็นสัญญาประชาคมถูกใจ ไทยเป็นหนึ่ง, รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย, รู้กลไกบริหารราชการ และรู้รักประชาธิปไตย ไทยนิยม ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 10 เมษายน 2561 ครั้งที่ 3 การปรับเปลี่ยนความคิด ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะดำเนินการในประเด็นวิถีไทยวิถีพอเพียง ระหว่างวันที่ 11 -30 เมษายน 2561 และครั้งที่ 4 การสร้างการรับรู้ ปรับความคิด เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา จะดำเนินการในประเด็นรู้เท่าทันเทคโนโลยีและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที่ 1 -20 พฤษภาคม 2561 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นรูปธรรม และให้ประเทศไทยก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 119

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738