ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2561 / 14:16:17  
กรมชลประทาน จัดสัมมนาโครงการศึกษาทบทวนการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนภูมิพล ที่ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กรมชลประทาน จัดสัมมนาโครงการศึกษาทบทวนการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนภูมิพล ที่ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กรมชลประทาน จัดสัมมนาโครงการศึกษาทบทวนการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนภูมิพล ที่ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับ ไปปรับปรุงรายงานการศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

วันนี้ (11 ม.ค. 61) นายประจวบ อาจารพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการศึกษาทบทวนการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนภูมิพล ที่ ห้องประชุมโรงแรมมิตรอารีย์ 2 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน กว่า 200 คน เข้าร่วมสัมมนา เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของการศึกษาโครงการ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการศึกษาทบทวนการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนภูมิพล โดยมีนายเกื้อศักดิ์ ทาทอง วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ ผู้แทนกรมชลประทาน นายชูลิต วัชรสินธุ์ จากบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด และรศ.ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ พลตรี ดร.ศิลปอนันต์ ลำกู ตัวแทนจามหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะ ได้นำเสนอข้อมูล และให้ความรู้ใน 3 ด้านหลัก ประกอบด้วย ด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาต่างแสดงความคิดเห็นและข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ และการย้ายถิ่นฐาน อีกทั้งยังเสนอให้มีการชดเชยทรัพย์สินที่เป็นธรรมและตรงตามความเป็นจริง ซึ่งทางคณะทำงานโครงการศึกษาทบทวนการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนภูมิพล จะนำข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมสัมมนา นำไปปรับปรุงรายงานการศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ด้าน นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ ผู้แทนกรมชลประทาน กล่าวว่า โครงการศึกษาศึกษาทบทวนการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนภูมิพล มุ่งศึกษาความเป็นไปได้ใน 2 ส่วนด้วยกัน คือ การด้านวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์ ซึ่งดำเนินการมาได้ระยะหนึ่งและใกล้จะเสร็จสิ้นการศึกษา อีกส่วนหนึ่งคือ การศึกษาด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งดำเนินการตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากส่งผลกระทบหลายด้าน และตอนนี้ได้ดำเนินการศึกษาได้ประมาณร้อยละ 50 โดยตอนนี้ กำลังอยู่ในขั้นตอนของการอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อจะดำเนินการสำรวจข้อมูลในพื้นที่อนุรักษ์ ต่อไป
ทั้งนี้ โครงการศึกษาศึกษาทบทวนการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนภูมิพล ได้ศึกษาด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นระยะเวลา 15 เดือน หรือเกินกว่าร้อยละ 80 โดยโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนภูมิพล ครอบคลุมพื้นที่แนวชายแดนด้านตะวันตกของประเทศไทย ใน 3 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่ โดยมี 2 แนวทางในการดำเนินโครงการ คือ การผันน้ำจากลำน้ำยวมที่ อำเภอสบเมย ซึ่งจะมีการสร้างเขื่อนหินถมดาดคอนกรีต เพื่อสูบน้ำไปตามท่ออุโมงค์ความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร ไปยังอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนภูมิพล ที่ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนอีกแนวทางหนึ่ง คือการผันน้ำจากแม่น้ำเมย ไปตามท่ออุโมงค์ความยาวประมาณ 16 กิโลเมตร ลงลำน้ำแม่ตื่นระยะทาง 35 กิโลเมตร เพื่อไปลงอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนภูมิพล โดย โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนภูมิพล จะเป็นส่วนหนึ่งในการเติมน้ำให้กับเขื่อนภูมิพลที่มีช่องว่างของอ่างเก็บน้ำกว่า 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ทั้งด้านการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ตลอดจนเพิ่มความสามารถการผลิตพลังงานไฟฟ้า ในปัจจุบันและในอนาคตอีก 20 ปี ข้างหน้า

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 97

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738