ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ธันวาคม 2560 / 20:22:50  
การสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิ นโยบายถนนปลอดภัยร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนโดยการสนับสนุนจาก สสส และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจัดการสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่องความปลอดภัยทางถนน ภายใต้แนวคิด เรื่องความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน

เช้าวันนี้ (6 ธค.) นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ภายใต้แนวคิด ลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม.โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยกว่า 1,500 คนเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนนพ. ศ. 2554 ถึง 2563 เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ 50% ภายในปี 2563 โดยเน้นย้ำมาตรการ 4 ห้าม 2 ต้องได้แก่ ห้ามขับเร็ว ห้ามดื่มเมาขับ ห้ามง่วงขับ ห้ามโทรขับ และต้องคาดเข็มขัดนิรภัยและต้องสวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ พร้อมทั้งต้องสนับสนุนกลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด อำเภอปรับปรุงระเบียบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ใช้งบประมาณมาจัดการปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ ให้กระทรวงแรงงานเพิ่มบทบาทเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหรือจป. ในเรื่องความปลอดภัยทางถนนในทุกโรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายส่งเสริมความปลอดภัยในกลุ่มเสี่ยงหลักโดยเฉพาะผู้ใช้รถจักรยานยนต์รถจักรยานและคนเดินถนน ให้เด็กมีการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษาสนับสนุนให้มีคนไกลสอบสวนสาเหตุและการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนกล่าวว่าสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของโลกโดยแต่ละปีมีทั่วโลก มีผู้เสียชีวิต 1.3 ล้านคนและบาดเจ็บกว่า 50 ล้านคน ทำให้องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ปี 2554 ถึงปี 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนน สำหรับประเทศไทยยังมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ประมาณปีละ 22,000 คนเป็นอันดับ 2 ของโลก ในการสัมมนาระดับวิชาการระดับชาติครั้งนี้ได้เน้นย้ำเรื่องความสำคัญในเรื่องการลงทุนผ่านเสาหลักต่างๆและสอดคล้องกับทิศทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มุ่งเน้นเพิ่มความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการ การบังคับใช้กฎหมายและที่สำคัญคือแนวทางและแผนการในการลงทุนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน

ข่าวโดย : วาสนา ไขแก้ว
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 115

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738