ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ธันวาคม 2560 / 15:20:05  
ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดพิธีเปิดหอไตรและจัดเวทีเสวนาวิชาการเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนสถาบันไทยใหญ่ศึกษา
ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดพิธีเปิดหอไตรและจัดเวทีเสวนาวิชาการเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนสถาบันไทยใหญ่ศึกษา
ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดพิธีเปิดหอไตรและจัดเวทีเสวนาวิชาการเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนสถาบันไทยใหญ่ศึกษา ระหว่างวันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดพิธีเปิดหอไตรและจัดเวทีเสวนาวิชาการเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนสถาบันไทยใหญ่ศึกษา ระหว่างวันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย วันที่ 6 ธันวาคม พิธีเปิดหอไต เวลา 07.30 น. ฮอลีกยกย่องเชิดชูเกียรติครูหมอไตและผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน, เวลา 09.09 - 12.00 น. ทำพิธีทางศาสนาและพิธีเปิดหอไต โดย ดร จรูญ คำนวณตา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 7 ธันวาคม เวทีเสวนาวิชาการเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนสถาบันไทยใหญ่ เวลา 9.00 - 16.00 น. บรรยายพิเศษหัวข้อ “ความสำคัญของกลุ่มชาติพันธุ์กับการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน” โดยพลเอกจรูญ กุลละวณิชย์ นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ, “นำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์ไทใหญ่ศึกษาอดีตถึงปัจจุบัน” โดย ดร. โยธิน บุญเฉลย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน, การบรรยายหัวข้อ “แนวทางการจัดตั้งสถาบันและประสบการณ์จัดตั้งองค์กรให้มีคุณภาพ” โดย ดร. ถนอม อินทรกำเนิด นายกสมาคมวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อนสถาบันไทยใหญ่ศึกษาร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่หัวข้อ การจัดตั้งแหล่งศูนย์เรียนรู้ (ศาสตร์พระราชา, เกษตรอินทรีย์, วัฒนธรรมชาติพันธุ์)”, การพัฒนาหลักสูตร (อนุปริญญา, ประกาศนียบัตร, ระยะสั้น), การบริการวิชาการและการจัดการความรู้, การพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ, รูปแบบแนวทางการจัดตั้งสถาบันไทยใหญ่ศึกษา โดย ดร. มาลี สิทธิเกรียงไกร (ผู้ดำเนินรายการ)
วันที่ 10 ธันวาคม พิธีครอบครูล้านนา
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5361 1314

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี ข่าว/จตุรภณ พัฒนาชาติเจริญกุล ภาพ
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 149

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738