ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 สิงหาคม 2560 / 12:12:11  
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2560
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2560
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2560 เพื่อการยกย่องเชิดชูเกียรติของสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

วันนี้ (10 ส.ค. 60) นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2560 ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ ทั้ง 7 ตำบล 77 หมู่บ้าน เข้าร่วมงาน เพื่อระลึกถึงคุณงามความดี ที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ บำบัดทุกข์บำรุงให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสงบสุขเรียบร้อย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีระหว่างกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อีกทั้งยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติของสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อีกด้วย
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกอบพิธีทางศาสนา การอ่านสารเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทวงมหาดไทย การกล่าวปฏิญาณตนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ ได้แก่ รางวัลกำนันดีเด่น นายวกฤต กิจฟูทรัพย์ กำนันตำบลป่าแป๋ / รางวัลสารวัตรกำนันดีเด่น นายสมเพชร นิธิมหามงคล และ นายสวิง ร่มไม้ขจี สารวัตรกำนันตำบลป่าแป๋ / รางวัลผู้ใหญ่บ้านดีเด่น นายชัชฤทธิ์ พิมพ์ศิริพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้านทุ่งแล้ง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่คง / รางวัลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดีเด่น นางกัลยา ปวงคำคง และนายอดุลย์ จิตสว่าง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุ่งแล้ง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่คง และรางวัลแพทย์ประจำตำบลดีเด่น น.ส.บัวเรียง แก้วสาคำ แพทย์ประจำตำบลแม่ยวม
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทำการจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาล เพื่อปฏิรูประบบการปกครองส่วนภูมิภาค และมีการทดลองเลือกตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกที่แขวงบางปะอิน เมืองกรุงเก่า เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2435 และเมื่อได้มีการตราพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ขึ้นใช้ ซึ่งมีการแบ่งการบริหารราชการของอำเภอออกเป็นตำบลและหมู่บ้าน กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศ ให้วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 109

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738