ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 สิงหาคม 2556 / 15:01:15  
จัดหางานแม่ฮ่องสอน จัดโครงการจัดหางานเชิงรุกด้วยระบบไอที จัดหางานแม่ฮ่องสอน จัดโครงการจัดหางานเชิงรุกด้วยระบบไอที
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ จัดหางานเชิงรุกด้วยระบบไอที มีผู้กลุ่มแรงงานเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานโครงการจัดหางานเชิงรุกด้วยระบบไอที ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการจัดหางานเชิงรุกด้วยระบบไอที เป็นโครงการ ฯ ของกลุ่มผู้ว่างงานสามารถหางานในตำแหน่งที่ต้องการด้วยระบบไอที ตำแหน่งงานที่ว่างมีทั้งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและต่างจังหวัด โดยเฉพาะนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งถือเป็นกำลังแรงงานที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจ้างงาน การประกอบอาชีพ ผู้เข้าร่วมงานมีความหลากหลายสถานะ มีทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่อยู่ในวัยกำลังแรงงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกันในเรื่อง แนะแนวอาชีพ การศึกษาการหางานทำและการประกอบอาชีพโดยยึดหลักการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือเชิงเครือข่ายเป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

ข่าวโดย : ดำเนิน ท้วมจอก ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738